Algemene voorwaarden

v1 - 26/sept/2013

1. Toepassing

De onderhavige bedingen zijn, desgevallend in aanvulling op alle voorgaande overeenkomsten gesloten tussen de partijen, van toepassing op de offerte, bestelling, levering of factuur, zulks met uitsluiting van de standaardbedingen van de klant.

2. Totstandkoming van de overeenkomst

Elke offerte of prijsbepaling van eps & kaas C.V.B.A ("eps & kaas") is steeds vatbaar voor wijzigingen en blijft steeds zonder verbintenis. Elke offerte of prijsbepaling blijft geldig tot 15 dagen na offerte datum, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op offerte.

3. Levering

3.1. Specificatie

Bij gebreke van een geschreven functionele specificatie kan eps & kaas niet aangesproken worden omtrent enig bijzonder oogmerk dat de klant zou hebben met betrekking tot het project. Bovendien heeft eps & kaas in dat geval de volledige vrijheid om de diensten te leveren op de wijze die zij aangewezen acht.

3.2. Leveringstermijn

Het niet naleven door eps & kaas van de overeengekomen leveringstermijn kan door de klant in geen geval worden ingeroepen tot verbreking van de overeenkomst.Het niet naleven door eps & kaas van de overeengekomen leveringstermijn kan door de klant in geen geval worden ingeroepen tot schadevergoeding, tenzij ondubbelzinnig kan aangetoond worden dat eps & kaas verantwoordelijk is voor de vertraging.

3.3. Aanvaarding van de levering

Alle leveringen die niet bij aangetekend schrijven binnen de zeven dagen uitdrukkelijk zijn geprotesteerd gelden als onherroepelijk aanvaard.

3.4. Middelenverbintenis

Behoudens op grond van een schriftelijk en uitdrukkelijk beding kan eps & kaas nooit tot enig resultaat gehouden zijn.

3.5. Levering van software

De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door eps & kaas voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door eps & kaas wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen interne bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van eps & kaas leiden. Geen enkele overeenkomst met eps & kaas brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. eps & kaas of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

4. Ongeoorloofd gebruik

De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van eps & kaas of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door eps & kaas. Op eerste verzoek van eps & kaas zal de klant eps & kaas hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen eps & kaas die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door eps & kaas ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en zal directe afsluiting als gevolg hebben. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van eps & kaas alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van eps & kaas te claimen. Zo laat eps & kaas bij wijze van voorbeeld op haar servers geen pornografisch materiaal toe, evenmin als illegale MP3-sites of sites van waarop zaken worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van eps & kaas activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit. Eps & kaas heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien aan 1 van voorgaande voorwaarden is voldaan.

5. Aansprakelijkheid

5.1. Overmacht

eps & kaas zal in geen geval aangesproken kunnen worden voor enige tekortkoming veroorzaakt door (1) overmacht (2) imprevisie (3) een handeling van enige uitvoerend of wetgevend overheidsorgaan (4) wanprestatie van een leverancier of onderaannemer (5) diefstal, opzettelijke schadeverwekking, stakingen, strike, lock-out of bedrijfsactie van welke soort ook (6) enige omstandigheid die redelijkerwijze buiten zijn controle valt.

5.2. Verborgen gebreken

Onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen kan eps & kaas niet worden aangesproken voor verborgen gebreken.

5.3. Schade

De aansprakelijkheid van eps & kaas beperkt zich maximaal tot de derving van de vergoeding die haar toekomt op grond van deze overeenkomst, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen, over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat. In geen geval is enige vergoeding verschuldigd voor onrechtstreekse schade of voor winstderving. In geen geval is eps & kaas aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciele of financiele verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. eps & kaas kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het eps & kaas netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van eps & kaas.

In het bijzonder geldt:

De klant is ten allen tijde volledig verantwoordelijk voor alle gegevens die zich op de haar toegewezen ruimte op de systemen van eps & kaas bevindt of die via de systemen van eps & kaas verstuurd worden. De klant is ten allen tijde verantwoordelijk voor alle schade en gevolgschade die veroorzaakt is door het gebruik en misbruik van zijn toegang tot systemen van eps & kaas. De klant wordt verondersteld een back-up te hebben van alle gegevens die zich op de systemen van eps & kaas bevinden. eps & kaas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor enig verlies van gegevens of schade aan de gegevens van de klant buiten haar wil om. In het bijzonder is eps & kaas niet verantwoordelijk voor schade aan de klant ten gevolge van een technische storing of technisch defect, evenmin ten gevolge van virussen of andere software die erop uit is schade toe te brengen. De klant dient schade aangebracht door derden rechtstreeks te verhalen op deze derden, eps & kaas kan hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

6. Prijs en Betaling

6.1. Prijs

Behoudens andersluidend beding zijn onze prijzen uitgedrukt in Euro, exclusief B.T.W. eps & kaas behoudt het recht haar prijzen aan te passen, indien er zich na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen zouden voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, in de lonen of in een van de andere bestanddelen van de door eps & kaas in aanmerking genomen kostprijs.

6.2. Betaling

Alle facturen zijn, behoudens andersluidende vermelding op de factuur, betaalbaar te Gent, uiterlijk 30 dagen na uitgiftedatum. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldatum zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling ten titel van forfaitaire schadevergoeding met 20 % worden verhoogd en zal een moratoire intrest verschuldigd zijn van 10 % per maand. Elke begonnen maand zal worden beschouwd als zijnde verlopen. Zolang het factuurbedrag niet volledig is vereffend kan eps & kaas alle verdere leveringen opschorten en kan zij de overeenkomst mits eenvoudige verwittiging per aangetekend schrijven verbreken. De uitgifte van wisselbrieven heeft geen schuldvernieuwing tot gevolg zodat de huidige algemene voorwaarden integraal van toepassing blijven. Bij herfacturaties die door de klant worden aangevraagd, zal hem een administratiekost worden aangerekend van 40 Euro, exclusief B.T.W. De klant blijft solidair en ondeelbaar mede verantwoordelijk voor alle betalingen en alle verbintenissen, ook wanneer de klant gevraagd heeft aan derden te factureren.

7. Duur en beëindiging

7.1. Duur

Tenzij de overeenkomst anders vermeldt wordt een overeenkomst voor alle overige producten en/of diensten van eps & kaas aangegaan voor de duur van 12 maanden, de looptijd is tevens op de factuur aangegeven. Na afloop van een termijn vindt stilzwijgende verlenging voor een zelfde periode plaats, behoudens tijdige opzegging door de afnemer of eps & kaas. Een overeenkomst kan door de opdrachtgever enkel en alleen opgezegd worden door minimaal twee (2) kalendermaanden voor het einde van de overeengekomen termijn een mail te versturen naar michael@epsenkaas.be. Hierbij dient duidelijk vermeld te worden welke dienst(en) stopgezet moet(en) worden.

7.2. Ontbinding

eps & kaas heeft het recht om te allen tijde deze overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien de medecontractant op ernstige wijze nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, zulks nadat, voorzover zulks nuttig kon zijn, laatstgenoemde aangetekend in gebreke werd gesteld en niet binnen een redelijke termijn aan de hem verweten tekortkoming heeft verholpen. eps & kaas houdt zich het recht voor domeinen niet langer in stand te houden na overschrijding van de betalingstermijn met zes maanden.

7.3. Gevolgen

Gedurende een periode van twaalf maanden vanaf de beëindiging van het contract, ongeacht de grond van deze beëindiging, zal de klant zich onthouden om met werknemers of gebruikelijke leveranciers van eps & kaas of diens klanten te contracteren of deze ertoe over te halen enige Concurrerende Activiteit te voeren. De term 'Concurrerende Activiteit' duidt in deze overeenkomst op elke handel of activiteit gelijk of gelijkaardig aan, of in conflict met, of in concurrentie met enige handel of activiteit die betrekking heeft op de geleverde diensten. Gedurende een periode van vierentwintig maanden vanaf de beëindiging van het contract, ongeacht de grond van deze beëindiging, zal de klant zich onthouden om rechtstreeks of onrechtstreeks enige Concurrerende Activiteit uit te voeren ten behoeve van het project in het kader waarvan de diensten geleverd werden. Een schending van de verbintenissen van artikel 7.3. door klant of leveranciers geeft van rechtswege aanleiding tot een schadevergoedingsplicht van 62.000 Euro, zonder dat zulks afbreuk doet aan het recht van eps & kaas om een hogere vergoeding te vorderen op grond van bewezen schade.

8. Varia

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met eps & kaas voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van eps & kaas. Indien een bepaling van een met eps & kaas gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Indien een bepaling van deze overeenkomst nietig is, zal deze bepaling geacht worden niet te bestaan. De nietigheid van 1 of meerdere bepalingen van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid van de andere bepalingen tot gevolg.

9. Algemene bepalingen

Het Belgisch recht is van toepassing. Wij behouden ons het recht voor elk geschil voor te leggen aan de vredegerechten of rechtbanken van onze maatschappelijke- of exploitatiezetel te Gent.